Czym jest metodologia uczenia się opartego o współpracę?

Metodologia współpracy jest skuteczną metodą opracowaną przez partnerów projektu w projekcie „Math&Motivation”. Obejmuje ona połączenie sprawdzonych metod nauczania w jedno złożone narzędzie. Łączy w sobie trzy podstawowe metody: samodzielne uczenie się, uczenie się od siebie nawzajem oraz elementy grywalizacji i przekształca je w jedną, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia motywacji. Dzięki jej zastosowaniu uczniowie będą uczyć się trudniejszych przedmiotów przy mniejszym wysiłku, motywacja będzie większa a atmosfera w klasie lepsza.

Metodologia obejmuje sprawdzanie osiągnięć uczniów podczas samodzielnego rozwiązywania problemów przy niewielkim zaangażowaniu nauczyciela, który jest facylitatorem (lub mediatorem) procesu uczenia się, pomagającym uczniom samodzielnie zdobyć wiedzę, a nie wykładowcą prezentującym tę wiedzę. Podejścia te stymulują aktywne uczestnictwo i kreatywność także wśród uczniów, którzy nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do nauki i nie wykazali wcześniej aktywnego uczestnictwa.

Pełna metodologia dostępna tutaj!